۱ مطلب در دی ۱۳۹۳ ثبت شده است

باید خودم را جمع کنم 

تا بلکه بتوانم منهای همه

خودم را ضرب کنم

 توانم را تقسیم کنم

به ذره ذره ی اجزایم 

شاید از به توانی که رفته بیرون بیاید

این پیله های من... پ.ن: می ترسم هنوز از پرواز


  • عباس زحمتکشان